Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nagelstudio Rénata en een klant waarop Nagelstudio Rénata deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

INSPANNINGEN
Nagelstudio Rénata zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nagelstudio Rénata zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

AFSPRAKEN
De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Nagelstudio Rénata melden. Indien de klant deze verplichting niet nakomt, zal Nagelstudio Rénata 25% van de kosten voor behandeling aan de klant in rekening brengen. Nagelstudio Rénata moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

TARIEVEN EN BETALING
Nagelstudio Rénata vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Nagelstudio Rénata vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY
De klant voorziet Nagelstudio Rénata vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nagelstudio Rénata aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van behandelingen. Nagelstudio Rénata neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een klantensysteem. Nagelstudio Rénata behandelt de gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nagelstudio Rénata zal de gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de klant.

GEHEIMHOUDING
Nagelstudio Rénata is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft meegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van en wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Nagelstudio Rénata verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

AANSPRAKELIJKHEID
Nagelstudio Rénata is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nagelstudio Rénata is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijk aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelstudio Rénata is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

GARANTIE

Nagelstudio Rénata geeft de klant één week garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

– De klant de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio, zonder vooroverleg met Nagelstudio Rénata.
– De klant zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
– De klant de kunstnagels heeft afgebeten, of opzettelijk heeft afgebroken/beschadigd.
– De klant andere producten dan de door Nagelstudio Rénata geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
– De klant de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, niet heeft opgevolgd.
– De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
– De klant de producten niet volgens gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Bij beschadiging van de nagels binnen de garantieperiode zal Nagelstudio Rénata deze schade kosteloos en op afspraak repareren. De nagel dient vooraf wel beoordeeld te zijn door Nagelstudio Rénata. Indien de klant niet op een vernieuwde afspraak om de nagels te herstellen kan of wil komen, vervalt eveneens de garantie en een mogelijke reclamatie bij Nagelstudio Rénata.

NAILART
Indien Nagelstudio Rénata een voorbeeld toont van een aan te brengen nailartontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de klant hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nailart motieven berust bij Nagelstudio Rénata. Indien de klant de aangebrachte nailart laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Nagelstudio Rénata, deze kan hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

BESCHADIGING & DIEFSTAL
Nagelstudio Rénata heeft het recht om van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

BEHOORLIJK GEDRAG
De klant behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nagelstudio Rénata het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

RECHT
Op elke overeenkomst tussen Nagelstudio Rénata en de klant is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn na te lezen op de internetsite van Nagelstudio Rénata, www.nagelstudiorenata.nl. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

 

facebookby feather